logo
احجز موعد

ﻫﻞ ﺗﺆﻟﻢ ﺟﺮﺍﺣﺔ العين ﺑﺎﻟﻠﻴﺰﺭ؟

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻟﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪﺣﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻷﻟﻢ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ.